z nami ogrzewanie to oszczędzanie

  • pl
  • en
  • ru
  • ua
  • de
  • fr
  • ro
  • hr
Facebook Twitter Facebook
Budowa kotłowni na biomasę – przepisy ekologiczne
03.07.2020

Budowa kotłowni na biomasę – przepisy ekologiczne

Kotłownie opalane biomasą i paliwami stałymi mają znacznie więcej ograniczeń w swoim stosowaniu niż było to kilka lat temu.

Budowa kotłowni przemysłowej opalanej biomasą, odpadami czy biopaliwami podlega pod szereg przepisów prawnych od których należy zacząć przygotowania projektowe takiej kotłowni. Inwestor musi wiedzieć, że obecnie kotłownie opalane biomasą i paliwami stałymi mają znacznie więcej ograniczeń w swoim stosowaniu niż było to kilka lat temu.

Wpływ kotłowni na środowisko

Pierwszym tematem do rozważenia przy projektowaniu takiej kotłowni jest jej wpływ na środowisko. Jest to aspekt często pomijany przez inwestorów a przecież art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) reguluje te kwestie dość wyraźnie.

Ważne są odpowiednie analizy

Dlatego musimy przeprowadzić analizę, czy przedmiotowa inwestycja realizowana będzie poza granicami form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134), w tym poza stwierdzonymi dotychczas stanowiskami gatunków chronionych i ich siedliskami, a zatem nie będzie naruszać obowiązujących w stosunku do nich zakazów. Ponadto przedsięwzięcie będzie realizowane poza granicami korytarzy ekologicznych. Realizacja przedsięwzięcia nie wiąże się z koniecznością usuwania drzew i krzewów.

Liczy się też miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, czy jest lub nie i na jakim obszarze będzie budowana kotłownia. Umożliwi to analizę czy planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Kiedy musimy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko kotłowni ?

W przygotowaniach formalno prawnych do budowy kotłowni zgodnie z art. 64 ustawy OOŚ należy wystąpić do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jest to o tyle bezpieczne, że unikniemy przykrych niespodzianek przy odbiorze kotłowni, gdy będzie taka opinia wymagana. Przed budową kotłowni, jeśli okaże się, że opinia nie jest korzystna możemy zwyczajnie zaniechać inwestycji oraz wydania dużych nakładów finansowych. Po inwestycji będziemy mieli duży problem. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydaje  opinię w której  nakłada lub nie na inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Należy przedłożyć dokumentację która przedstawi szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia tj budowy kotłowni do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko . Jeśli inwestycja nie wpłynie na pogorszenie warunków sanitarno – zdrowotnych zazwyczaj organ zwalnia inwestora z wykonania oceny oddziaływania na środowisko.

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wezwie też  inwestora do przedłożenia zweryfikowanej, zgodnie z nowymi wymogami, karty informacyjnej przedsięwzięcia, o informacje wymienione w art. 62 a i 63 ustawy ooś.

Poza zatem wymaganymi zgodami na budowę oraz wymaganiami stawianymi przez prawo budowlane inwestor musi uwzględniać przy budowie większych kotłowni w/w opisany przebieg procedury formalnej weryfikującej wpływ na środowisko inwestycji.

Dodatkowo, jeśli chcemy zbudować kotłownię z wbudowaną linią termicznego przekształcania lub utylizacji odpadów, obowiązuje nas Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu z dnia 21 stycznia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 108) Niniejsze Rozporządzenie określa: wymagania dotyczące prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposoby postępowania z odpadami powstałymi w wyniku procesu.

Wymagane jest wówczas stosowanie szeregu zabezpieczeń prowadzenia procesu utylizacji odpadów w tym użycie specjalnej dodatkowej komory  dopalania gazów w wysokich temperaturach. Temperatura dopalania w kontrolowany i jednorodny sposób ma być utrzymywana przez co najmniej 2 sekundy na poziomie nie niższym niż: 1100°C - dla odpadów niebezpiecznych zawierających powyżej 1% związków chlorowcoorganicznych przeliczonych na chlor i 850°C - dla pozostałych odpadów np.: odpady drewnopodobne, drewnopochodne, płytowe, mdf, czy inne odpady np.: tesktylne.

Nasza firma zapewnia inwestorom pełne wsparcie w zakresie procedur formalno prawnych, projektowania, tworzenia koncepcji i uzyskiwania pozwoleń na kotłownie biomasowe czy na odpady. Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi inżynierowie posiadają doświadczenie w budowie i projektowaniu kotłowni na biomasę, kotłowni kontenerowych mobilnych czy eko spalarni odpadów.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Zamknij